Aktualności

Dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.05.00-26-590/20

Umowa nr RPSW.02.05.00-26-590/20-001

o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.05.00-26-590/20

pn.: ,,Dotacje na kapitał obrotowy dla IT Control Sp. z o.o.”2

złożonego w ramach naboru nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 2.5 ,,Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”3

Osi 2 ,,Konkurencyjna gospodarka’’4

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2014-2020